Marka Şehircilik Mimarlık İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Şehir Planlama

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen üst kademeden alt kademeye doğru;

Üst Ölçekli Planlama Faaliyetleri;

Mekânsal Strateji Planı, Çevre Düzeni Planı çalışmalarının yanı sıra, ülkemize Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş Turizm Bölgelerinde Turizm Master Planı ve Çevre Düzeni Planı Çalışmaları 

Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) Çalışmaları; 2873 sayılı Yasa çerçevesinde Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar gibi korunan alanın sahip olduğu özellik ve nitelikleri göz önünde tutarak kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için teknik, sosyal, ekonomik, eylem ve yönetim modellerinin belirlendiği, ilişkilerin kurulduğu, bölgelemeye dayalı ekosistem yaklaşımlı plan, bilimsel raporlar, analiz çalışmaları.

Kent Bütününe Yönelik Planlama Faaliyetleri; 

Kent bütününe yönelik Nazım İmar Planı (1/25.000 - 1/5000 Ölçekli) çalışmaları ile Uygulama İmar Planı (1/1000 Ölçekli) çalışmaları

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınan "Kentsel", "Arkeolojik", ve "Kesin Korunacak Alanlar, Nitelikli Doğal Koruma Alanları, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" (Eski Tanımı ile Doğal Sit Alanı) sit alanlarına yönelik hazırlanması gereken "Koruma Amaçlı İmar Planı" çalışmaları.

Sanayi Bölgeleri Planlama Çalışmaları; Küçük Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Serbest Bölge gibi endüstriyel çalışma alanlarına yönelik nazım ve uygulama imar planları ve parselasyon planları.

Kentsel Tasarım Projeleri; Yönetmelikteki tanımında "Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden" şeklinde tanımlanan projeler ve tasarım çalışmaları.

Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projeleri; Kentsel sit, alanlarındaki mevcut yapılaşmalara yönelik hazırlanan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenilemeye yönelik projeler ve tasarım çalışmaları.

Kentsel Gelişme Alanı Planlama Çalışmaları; TOKİ ve yerel yönetimler tarafından üretilen yeni yerleşim alalarına ve konut alanlarına yönelik planlama ve tasarım çalışmaları.

Kentsel Yenileme, Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Çalışmaları; Düzensiz yapılaşmış kentsel alanlara yönelik kentsel yenileme ve dönüşüm ağırlıklı planlama çalışmaları.


Şehir Planlama

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.

Yaka Mahallesi, Yaka Caddesi, No: 189/1 Meram/KONYA

0 (332) 353 43 89 - bilgi@markasehircilik.com.tr